Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Bilgiyolu Koleji Ortaokulu

 Bilgi Yolu okulları Rehberlik Servisi olarak amacımız; öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini, bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu yeteneklerini en doğru şekilde kullanabilmelerine yol göstermektir.

Amaçlarından bir diğeri sorunu çözmek değil, bireyin sorunu çözme konusunda etkin rol almasını ve edindiği beceriler ile karşısına çıkacak benzer sorunlar ile de baş etme yöntemleri geliştirmesini sağlamaktır.

Bunların izinde öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirirken belli ilkeler doğrultusunda hareket etmeye çalışmaktayız.

 • Her öğrenci rehberlik hizmetlerinden ayrım gözetmeksizin yararlanabilir.
 • Rehberlik hizmetleri işbirliği içerisinde (aile, okul ve rehber öğretmen) hareket etmektedir.
 • Rehberlik hizmeti öğrencinin haklarına saygılı ve bu hakların bilincinde hizmet etmektedir.
 • Öğrenci merkezli bir anlayışa sahiptir. Bunun amacı öğrencinin kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir.
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetimiz bireyi bir bütün olarak görür. Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini sağlamak için çabalar.
 • Öğrenci üzerinde baskı kurarak karar vermesini sağlamak değil, öğrenciye seçenekler sunarak öğrencinin karar vermesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Rehberlik servisi gizlilik ilkesinden ödün vermeden çalışmalarına devam etmektedir.

 

Ortaokul, öğrencilerin eğitim hayatını şekillendiren kritik bir öneme sahiptir. Artan ders çeşitliliği ve iyi bir liseyi kazanma hedefiyle akademik gelişimin önem kazandığı ve sınav kaygısının yoğunlaştığı bir dönem olmasının yanında bedensel değişim yani ergenliği de içeren önemli bir süreçtir.

Rehberlik servisi öğrencinin ortaokul sonrası başlayacak ve onları üniversiteye taşıyacak lise yıllarını en iyi şekilde geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlar.

Öğrenciyi sınav sürecine hazırlarken ayrıca onu hayata da hazırlar öğrencinin ortaokul kademesinde yetişkin otoritesi ile bağları lise öğrencilerine göre daha olumlu ve güçlüdür. Bu sebeple çocuğun ailesi ve öğretmeni ile kurduğu ilişkinin sağlamlığı öğrencinin başarısına hız kazandıracak etkenlerin başında gelir. Bu dönemde kazanılan kişilik özellikleri hayatının her alanına etki edecektir. Bununla beraber mesleki yönelimler için lise dönemini beklemek yerine ortaokulda bu alt yapıyı hazırlamaya başlamak ileriki dönemler de meslek seçimi için daha iyi sonuçlar verecek ve öğrencinin daha kararlı adımlar atmasını sağlayacaktır. Bu sebeple Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından meslek tanıtım faaliyetleri yürütülür. Uygulanan envanter ve ölçekler ile öğrencilerin yeteneklerini, ilgilerini ve mesleklere yönelik değer kavramlarını keşfetmeleri sağlanır. Bu sayede, öğrencilerin ortaokul eğitimini sadece liseye geçmek için kullanılan bir basamak olarak değil, yaşam boyu öğrenme modelinin bir aşaması olarak görmesi sağlanır.

 

Bu doğrultuda Rehberlik Servisimizde Yapılan Çalışmalar;

Eğitsel Rehberlik

Mesleki Rehberlik

Bireysel Rehberlik

Bireyi Tanıma Çalışmaları

Test Teknikleri,

Envanter Uygulamaları,

Test Dışı Teknikler(Gözlem, Anekdot, Otobiyografi vb.),

Veli Görüşmeleri

Bireysel Görüşmeler

 • Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.
 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
 • Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Envanter, test, vb . uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Grup Rehberliği

 • Rehberlik saatlerinde, öğrencilerin grup içi iletişimlerini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik etkinlikler ve konuşmalar yapılır.

 

Test-Envanter uygulamaları

 • Öğrenciler için sene içerisinde çeşitli test ve envanterlerin yardımıyla kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Eğitsel rehberlik hizmetleri

 • Okula uyum sağlama(Oryantasyon)
 • Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
 • Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Düşünme becerilerinin kazandırılması
 • Odaklanabilme

Kişisel/sosyal gelişim

 • Okul kurallarını fark etme ve uygulama
 • Kendini anlama ve değerlendirme
 • Başkalarını anlama ve kabul etme
 • Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme
 • Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
 • Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
 • Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
 • Öfkeyle başa çıkabilme
 • Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
 • Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
 • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

 • Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

 

Öğrenciye yönelik grup çalışmaları

 • Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılır.

 

Grup çalışmalarından örnekler:

 

– Sosyal beceri grubu çalışmaları

– Okul yaşamı ve akademik başarı

– Arkadaşlık ilişkilerini başlatma, sürdürme ve koruma

– Stres yönetimi

– Doğru iletişim ve atılganlık becerisi

– Öfke yönetimi

– Benlik saygısını geliştirme

 

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

 

 • Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
 • Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
 • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme
 • Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme
 • Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme
 • Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
 • Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
 • Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi
 • Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması