Sadece kesin sonuçlar
Başlıklarda ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Bilgiyolu Koleji Erken Kayıt

Bilgiyolu Koleji İlkokulu

Bilgi Yolu okulları Rehberlik Servisi olarak amacımız; öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini, bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu yeteneklerini en doğru şekilde kullanabilmelerine yol göstermektir.

Amaçlarından bir diğeri sorunu çözmek değil, bireyin sorunu çözme konusunda etkin rol almasını ve edindiği beceriler ile karşısına çıkacak benzer sorunlar ile de baş etme yöntemleri geliştirmesini sağlamaktır.

Bunların izinde öğrencilerimize yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirirken belli ilkeler doğrultusunda hareket etmeye çalışmaktayız.

 • Her öğrenci rehberlik hizmetlerinden ayrım gözetmeksizin yararlanabilir.
 • Rehberlik hizmetleri işbirliği içerisinde (aile, okul ve rehber öğretmen) hareket etmektedir.
 • Rehberlik hizmeti öğrencinin haklarına saygılı ve bu hakların bilincinde hizmet etmektedir.
 • Öğrenci merkezli bir anlayışa sahiptir. Bunun amacı öğrencinin kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir.
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik hizmetimiz bireyi bir bütün olarak görür. Bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesini sağlamak için çabalar.
 • Öğrenci üzerinde baskı kurarak karar vermesini sağlamak değil, öğrenciye seçenekler sunarak öğrencinin karar vermesini sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Rehberlik servisi gizlilik ilkesinden ödün vermeden çalışmalarına devam etmektedir.

 Bu ilkelerin izinde rehberlik servisimiz ilkokul kademesinde çalışmalarına devam etmektedir. Son çocukluk dönemini kapsayan bu kademede; öğrencilerin kendilerini tanıma, gelişimlerini destekleme ve yaşam becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yaparak öğrencinin gelişimine katkı sağlamaktayız.

 İlkokul öğrencisi, arkadaş ilişkilerinde bağımsızlık kazandığı, ilişkilerde kendisini gösterebildiği yıllara başlangıç yapar. Arkadaş ilişkilerinde anlamlı ilişki kurarken gösterdiği çaba çocukları gözlemlemek, rehberlik servisine önemli ipuçları sağlar. Bu sebeple ilkokul öğrencilerinin oyun içi davranışlarını değerlendirdiğimiz oyun gözlemleri, en az birebir görüşmelerimiz kadar önemlidir.

 Her velimiz ile yaptığımız Veli-Öğrenci-Rehber Öğretmen görüşmeleri ile çocuğun gelişiminde önemli olan süreçleri değerlendirerek müdahale gerektiren alanlar için planlama yapılır. Karşılıklı beklentilerin, var olan ya da olabilecek çatışmaların değerlendirmelerinin yapıldığı bu görüşmeler ile öğrencinin psikososyal ve akademik gelişimi için aileye yol gösterilir. Bunların izinde yapılan çalışmalar;

 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Rehberliği,
 • Test Teknikleri,
 • Envanter Uygulamaları,
 • Test Dışı Teknikler(Gözlem, Anekdot, Otobiyografi vb.),
 • Veli Görüşmeleri

 

Bireysel Görüşmeler

 • Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.
 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
 • Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Envanter, test, vb . uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Grup Rehberliği

 • Rehberlik saatlerinde, öğrencilerin grup içi iletişimlerini geliştirmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmaya yönelik etkinlikler ve konuşmalar yapılır.

 

Test-Envanter uygulamaları

 • Öğrenciler için sene içerisinde çeşitli test ve envanterlerin yardımıyla kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, ilgili psikolojik danışman tarafından farklı alanlarda öğrencinin geldiği gelişimsel noktaları belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

Eğitsel rehberlik hizmetleri

 • Okula uyum sağlama(Oryantasyon)
 • Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi
 • Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
 • Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Düşünme becerilerinin kazandırılması
 • Odaklanabilme

Kişisel/sosyal gelişim

 • Okul kurallarını fark etme ve uygulama
 • Kendini anlama ve değerlendirme
 • Başkalarını anlama ve kabul etme
 • Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme
 • Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
 • Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
 • Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
 • Öfkeyle başa çıkabilme
 • Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
 • Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
 • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme.

Sınıf içi rehberlik uygulamaları

 • Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulanır.

 

Öğrenciye yönelik grup çalışmaları

 • Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla 8-12 kişilik öğrenci grupları ile yapılır.

 

Grup çalışmalarından örnekler:

 

– Sosyal beceri grubu çalışmaları

– Okul yaşamı ve akademik başarı

– Arkadaşlık ilişkilerini başlatma, sürdürme ve koruma

– Stres yönetimi

– Doğru iletişim ve atılganlık becerisi

– Öfke yönetimi

– Benlik saygısını geliştirme

 

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

 

 • Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulması
 • Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
 • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme
 • Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme
 • Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme
 • Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrencinin özelliklerine uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması
 • Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
 • Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi
 • Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin oluşturulması